Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông tháng 4 năm 2021

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 4 NĂM 2021


Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nước trung bình tháng 3 dâng 0,07m so với tháng 2. Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại công trình LK76T có xu hướng dâng.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T).  Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,19m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và trung bình tháng sâu nhất là -9,35m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu hướng dâng.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (LK84T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,96m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK45T) và trung bình tháng sâu nhất là -23,19m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 4 NĂM 2021 XIN MỜI XEM http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Ban-tin-thong-bao-du-bao-va-canh-bao-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat/BAN-TIN-THONG-BAO-DU-BAO-VA-CANH-BAO-TAI-NGUYEN-NUOC-CAC-TINH-TAY-NGUYEN-THANG-4-NAM-2021Đối tác

 
>