Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng Điều hành:

z4796967647173-d7b68b80c955e0b129faaeabd86d325b-1.jpg

Ông Đặng Đình Hoàng - CN Địa chất
Điện thoại:  0986122129
Mail: danghoang707@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng:         

long.jpg

 Bà Hà Thị Long - CN Luật Kinh tế    
Điện thoại: 096 8300 947          
Mail: hathilong15@gmail.com  

 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG
I/ Vị trí và chức năng:  
Văn phòng là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác thông tin tổng hợp; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo, cải cách hành chính theo sự phân công của Liên đoàn.  
Điện thoại: 0258 3831 989       
Fax: 02583.831095    
Email: vpqh.mientrung@gmail.com      
II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:  
1. Trình Liên đoàn trưởng Quy chế làm việc của Liên đoàn, nội quy, quy định của cơ quan Liên đoàn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành.  
2. Công tác hành chính, quản trị:  
a) Tổ chức phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo, viên chức, người lao động Liên đoàn; chủ trì, phối hợp với các phòng tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của Liên đoàn;  
b) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ, y tế, vệ sinh của cơ quan Liên đoàn;  
c) Quản lý quỹ lương của Liên đoàn;  
d) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện nước, hệ thống thông tin liên lạc tại cơ quan Liên đoàn, bảo quản hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất và tài sản của Liên đoàn, đơn vị;  
đ) Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm; tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với phương tiện, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu hoạt động của cơ quan Liên đoàn;  
e) Thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm của cơ quan Liên đoàn.  
3. Công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền và thi đua, khen thưởng:  
a) Chủ trì xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; tổng hợp và hoàn thiện biên bản các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng do lãnh đạo Liên đoàn chủ trì; thông báo, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn bằng văn bản để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện; tổng hợp lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo Liên đoàn;  
b) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản của Liên đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Liên đoàn;  
c) Hướng dẫn, tổng hợp, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Liên đoàn. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của Liên đoàn; thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Liên đoàn.  
4. Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương:  
a) Quản lý hồ sơ nhân sự, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; tổng hợp và hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trình lãnh đạo Liên đoàn;  
b) Quản lý, hướng dẫn, xây dựng quy hoạch cán bộ của Liên đoàn. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ; tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn;  
c) Hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, quỹ tiền lương đối với các đơn vị trực thuộc; thường trực Hội đồng lương Liên đoàn;  
d) Chủ trì hướng dẫn và xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Liên đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ Liên đoàn; tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai;  
đ) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo của Liên đoàn; thường trực Hội đồng tuyển dụng của Liên đoàn;  
e) Tham gia xây dựng và thẩm định các chương trình, dự án, đề án thuộc thẩm quyền của Liên đoàn có nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương và đào tạo;   
g) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Liên đoàn.  
5. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, quốc phòng - an ninh của Liên đoàn.  
6. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn và kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc; tham gia tập huấn, hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức hành chính.   
7. Tham gia thực hiện các hợp đồng dịch vụ theo phân công của Liên đoàn trưởng.  
8. Thực hiện các công việc Văn phòng Đảng ủy Liên đoàn và Văn phòng Công đoàn Liên đoàn.  
9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác thông tin, báo cáo của các đơn vị trực thuộc.  
10. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ của Liên đoàn; tham gia nghiệm thu cấp cơ sở của Liên đoàn.  
11. Quản lý nhân lực và trang thiết bị của Văn phòng.  
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.  
III/ Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc:
1. Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 2 Phó Chánh Văn phòng;
a) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.
b) Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Văn phòng phân công.