Vị trí và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

I/ Vị trí và chức năng:     
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gọi tắt là các tỉnh miền Trung); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.    
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.    
II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:    
1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch trung hạn và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.    
2. Lập, điều chỉnh quy hoạch về tài nguyên nước:     
a) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc;    
b) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh theo phân công của Tổng Giám đốc;    
c) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia theo phân công của Tổng Giám đốc.    
3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền Trung và theo phân công của Tổng Giám đốc:    
a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước và các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất.    
b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước hàng năm.    
c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước.    
4. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; duy tu bảo dưỡng công trình và thiết bị quan trắc; đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu quan trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền Trung.    
5. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.    
6. Tham gia ý kiến đối với các dự án điều tra, quy hoạch vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải vào nguồn nước.    
7. Tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải của nguồn nước, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước theo phân công của Tổng Giám đốc.    
8. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.    
9. Ứng dụng, triển khai công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt theo phân công của Tổng Giám đốc.    
10. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Tổng Giám đốc.    
11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm:    
a) Công tác quy hoạch và điều tra cơ bản về tài nguyên nước: quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, dự báo và bảo vệ tài nguyên nước;    
b) Công tác điều tra, đánh giá chuyên đề về tài nguyên nước: lập bản đồ các nguồn tài nguyên nước; khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; lập danh mục và đánh giá, xác định các đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước mặt; đo đạc, phân tích, tính toán dòng chảy, xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước; hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông, suối; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước, diễn biến các nguồn nước và tác hại do nước gây ra;    
c) Các công tác khác có liên quan đến tài nguyên và môi trường: điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; trám lấp lỗ khoan; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất; thăm dò và cấp phép khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước; chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; đo đạc, khảo sát trắc địa và đo đạc bản đồ; địa vật lý; thăm dò và cấp phép khai thác khoáng sản, nước khoáng, nước nóng; tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình; các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.    
12. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.    
13. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.    
14. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.    
15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.    
16. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.     
17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.    
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.   
III/ Lãnh đạo Liên đoàn:  
1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.  
2. Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.  
3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.  
IV/ Cơ cấu tổ chức:  
1. Văn phòng.  
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.  
3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.  
4. Phòng Điều tra tài nguyên nước.  
5. Trung tâm Công nghệ và Phân tích - Thí nghiệm tài nguyên nước miền Trung (trụ sở tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).  
6. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung (trụ sở tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).  
7. Đoàn Tài nguyên nước Duyên hải miền Trung (trụ sở tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
8. Đoàn Tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên (trụ sở tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).  
9. Đoàn Tài nguyên nước Trung Tây Nguyên (trụ sở tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).  
Các đơn vị quy định từ khoản 5 đến khoản 9 Điều này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc.  


 

Bài viết liên quan

 • Kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang
  Kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang

  Tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, là cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển KTXH của vùng cũng như quốc gia. Thông tin dữ liệu về tài nguyên nước luôn được xem là số liệu cơ bản trong quá trình ổn định và phát triển của các ngành kinh tế. Thông tin dữ liệu về tài nguyên nước đầy đủ sẽ giúp cho mọi hoạt động KTXH được đảm bảo và phòng tránh được những rủi ro từ nước như hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm… Ngày 24/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 432/QĐ-TTg. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 là công bố được kết quả kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, vùng, tỉnh. Theo đó, tại Điều 2 khoản 5 của quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 đã nêu rõ kế hoạch thực hiện kiểm kê tài nguyên nước đối với các địa phương.

  22-04-2024
  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Liên đoàn
  Giới thiệu Liên đoàn

  Hơn 45 năm xây dựng và phát triển, với nỗ lực sáng tạo không ngừng, vượt qua bao thử thách, đến nay Liên đoàn đã trở thành một trong những đơn vị chủ lực thực hiện công tác điều tra cơ bản, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  04-04-2023
  Xem chi tiết
 • Lịch sử hình thành Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
  Lịch sử hình thành Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

  Lịch sử hình thành Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

  28-11-2022
  Xem chi tiết