Phòng Điều tra tài nguyên nước

Trưởng Phòng:

nguey-trung-phat.jpg

Ông Nguyễn Trung Phát - ThS. Kỹ thuật Địa chất   
Điện thoại: 091 4103 976  
Mail: trungphat78@gmail.com   

Phó Trưởng Phòng:     

luong-thuong-dat.jpg
Ông Lương Thượng Đạt - ThS. Kỹ thuật Địa chất  
Điện thoại: 0907648034
Mail: luongthuongdat.tnn@gmail.com 


VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC
I/ Vị trí và chức năng  
Phòng Điều tra tài nguyên nước là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn.   
II/ Nhiệm vụ và quyền hạn  
1. Quản lý, điều hành và triển khai thực hiện điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước của các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt.    
2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.    
3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác kỹ thuật, công tác phân tích mẫu các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; đề xuất với lãnh đạo Liên đoàn các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ.    
4. Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ và các báo cáo điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia xây dựng nội dung các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.    
5. Thường trực nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.     
6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn về điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước.    
7. Tổ chức lập báo cáo kết quả thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện.    
8. Tham gia lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; các báo cáo hội nghị sơ kết, tổng kết của Liên đoàn và Cơ quan Liên đoàn.    
9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia hội thảo các đề án, dự án, báo cáo và đề tài khoa học, công nghệ của Liên đoàn.     
10. Tham gia thực hiện hoạt động dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước; điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất, địa chất công trình, tai biến địa chất theo phân công của Liên đoàn trưởng.    
11. Lập báo cáo kỹ thuật định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước; chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chung công tác kỹ thuật của Liên đoàn.    
12. Báo cáo tổng hợp các công trình khoan nước nước dưới đất về Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định.    
13. Quản lý tài liệu lưu trữ kỹ thuật của Liên đoàn; nhân lực và trang thiết bị của Phòng.    
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công.    
 1. Quản lý, điều hành và triển khai thực hiện điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước của các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt.    
2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.    
3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác kỹ thuật, công tác phân tích mẫu các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; đề xuất với lãnh đạo Liên đoàn các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ.    
4. Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ và các báo cáo điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia xây dựng nội dung các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.    
5. Thường trực nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.     
6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn về điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước.    
7. Tổ chức lập báo cáo kết quả thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện.    
8. Tham gia lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; các báo cáo hội nghị sơ kết, tổng kết của Liên đoàn và Cơ quan Liên đoàn.    
9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia hội thảo các đề án, dự án, báo cáo và đề tài khoa học, công nghệ của Liên đoàn.     
10. Tham gia thực hiện hoạt động dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước; điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất, địa chất công trình, tai biến địa chất theo phân công của Liên đoàn trưởng.    
11. Lập báo cáo kỹ thuật định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước; chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chung công tác kỹ thuật của Liên đoàn.    
12. Báo cáo tổng hợp các công trình khoan nước nước dưới đất về Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định.    
13. Quản lý tài liệu lưu trữ kỹ thuật của Liên đoàn; nhân lực và trang thiết bị của Phòng.    
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công.    
III/ Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc:
1. Phòng Điều tra tài nguyên nước có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. 
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.
b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công. 
2. Các viên chức thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.
 

Bài viết liên quan

 • Văn phòng
  Văn phòng

  Văn phòng là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác thông tin tổng hợp; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo, cải cách hành chính theo sự phân công của Liên đoàn.

  04-04-2023
  Xem chi tiết
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phòng Quy hoạch tài nguyên nước