Phòng Quy hoạch tài nguyên nước

Phó Trưởng phòng Điều hành:      

dang-van-quyen-pqh.jpg
Ông Đặng Văn Quyền - Ths. Kỹ thuật Địa chất  
Điện thoại: 098 5738 027   
Mail: dangvanquyen88bg@gmail.com 

Phó Trưởng phòng:
bui-thanh-nam.jpg
Ông Bùi Thành Nam - Ths. Kỹ thuật Địa chất  
Điện thoại: 0989511601
Mail: thanhnam0212@gmail.com


VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC
I/ Vị trí và chức năng: 
Phòng Quy hoạch tài nguyên nước là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng tham mưu, giúp Liên đoàn trưởng quản lý và tổ chức thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn. 
II/ Nhiệm vụ và quyền hạn: 
1. Chủ trì xây dựng, trình Liên đoàn trưởng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các nhiệm vụ về Quy hoạch tài nguyên nước; Quản lý, điều hành và triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước của các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt. 
2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn. 
3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác kỹ thuật; công tác phân tích mẫu các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; đề xuất với lãnh đạo Liên đoàn các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ. 
4. Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ, về lập quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia; đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế do Liên đoàn thực hiện. Tham gia xây dựng nội dung các đề án, dự án, nhiệm vụ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng. 
5. Thường trực nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.  
6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn về quy hoạch tài nguyên nước. 
7. Tổ chức lập báo cáo kết quả thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; 
8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia hội thảo các đề án, dự án, báo cáo và đề tài khoa học, công nghệ của Liên đoàn.   
9. Tham gia thực hiện hoạt động dịch vụ về lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước và các công việc khác theo phân công của Liên đoàn trưởng. 
10. Lập báo cáo kỹ thuật định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; 
11. Quản lý nhân lực và trang thiết bị của Phòng. 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công. 
III/ Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc:
1. Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. 
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng;
b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công. 
2. Các viên chức thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.

Bài viết liên quan

 • Văn phòng
  Văn phòng

  Văn phòng là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác thông tin tổng hợp; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo, cải cách hành chính theo sự phân công của Liên đoàn.

  04-04-2023
  Xem chi tiết
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phòng Điều tra tài nguyên nước