HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021


           Ngày 17/01/2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021.

           Tham dự Hội nghị tổng kết có Ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Lãnh đạo Liên đoàn; Trưởng, Phó Phòng các Phòng chức năng; Đoàn trưởng và Phó Đoàn Trưởng các Đoàn trực thuộc Liên đoàn.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng báo cáo tại Hội nghị

           Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua,với sự quyết tâm và quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện của Lãnh đạo Liên đoàn, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai các nhiệm vụ tài nguyên nước, trong đó có 02 nhiệm vụ Chính phủ, 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc tài nguyên nước và 01 nhiệm vụ sửa chữa... góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

           Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Liên đoàn đã tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng sản xuất dịch vụ với giá trị khoảng 25,1 tỷ đồng, nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2020 khoảng 13 triệu đồng/người.

           Năm 2020, tuy có những khó khăn nhất định. Trong đó có thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 đã làm giảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung trong toàn Liên đoàn; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, của Đảng ủy Liên đoàn, Liên đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Nhìn chung các hoạt động của Liên đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện tốt cho việc hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020.

          Tại Hội nghị, Liên đoàn cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

          1. Thực hiện các nhiệm vụ tài nguyên nước bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

           2. Đẩy mạnh sản xuất dịch vụ; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức trong Liên đoàn với giá trị thi công phấn đấu khoảng trên 21 tỉ đồng.

           3. Từng bước củng cố, đào tạo nhân lực, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên nước và quản lý của Liên đoàn; đầu tư mua sắm phần mềm chuyên môn phục vụ cho công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

           4. Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài nguyên nước nhằm nâng cao vị thế của Liên đoàn; xuất bản tập san Tài nguyên nước miền Trung số 25 năm 2021.

          5. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế Liên đoàn theo quy định chức năng nhiệm vụ mới, ổn định tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

           6. Tổ chức tốt các phong trào thi đua: Phối hợp với tổ chức công đoàn phát động sâu rộng phong trào thi đua, hướng vào mục tiêu nhiệm vụ công tác của Liên đoàn, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021 và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị; tổ chức tốt tổng kết năm, bình xét danh hiệu thi đua và công tác đánh giá cán bộ năm 2021 đảm bảo tiêu chuẩn và đúng tiến độ;

           Tại Hội nghị, đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã chia sẻ, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thích ứng với tác động của đại dịch Covid; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyên môn và đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu hơn .…

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đạt được trong năm 2020 và mong rằng trong thời gian tới Liên đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

            Thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng, Phụ trách Liên đoàn cảm ơn sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm và những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Với tinh thần đoàn kết trong toàn Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ quyết tâm sẽ biến những chỉ đạo và ý kiến đó thành kế hoạch cụ thể, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

         Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị Tổng kết:

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Văn phòng


Đối tác

 
>