Ban Lãnh đạo Liên đoàn

Liên đoàn trưởng: 

sep-huy-2.jpg
Ông Nguyễn Quang Huy - ThS. Kỹ thuật Địa chất, ThS. Kinh tế.
Điện thoại: 091 3302 052
Email:  tuanhuy27@yahoo.com 

Phó Liên đoàn trưởng:
aae29ff906cede9087df-1.jpg
Ông Nguyễn Ton - ThS. Địa chất công trình
Điện thoại: 091 3489 446
Email:  nguyentondc@gmail.com