Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng Phòng - Kế toán trưởng:

hai-cao.PNG

Ông Cao Duy Hải - Ths. Kinh tế phát triển  
Điện thoại: 0258 3831 989  
Mail: cdhaikh@gmail.com 

Phó Trưởng Phòng:   
Ông Đỗ Xuân Khôi - Ths. Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 098 9880 728  
Mail: dxkhoi@yahoo.com.vn   

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
I/ Vị trí và chức năng:  
Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng, quản lý và tổ chức triển khai công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, tiền lương và thu nhập, vật tư và xây dựng cơ bản của Liên đoàn.  
II/ Nhiệm vụ và quyền hạn  
1. Công tác kế hoạch:  
a) Xây dựng kế hoạch, dài hạn, trung hạn và hàng năm, kế hoạch điều chỉnh của Liên đoàn trình Trung tâm phê duyệt; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc Liên đoàn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;  
b) Căn cứ kế hoạch giao hàng năm, chủ trì lập triển khai kế hoạch thi công, trình Trung tâm phê duyệt;  
c) Đề xuất phương án giao khoán thi công các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao cho các đơn vị thuộc Liên đoàn;  
d) Chủ trì tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch giao khoán cho các đơn vị thuộc Liên đoàn và phục vụ nghiệm thu cấp quản lý hàng năm;  
đ) Chủ trì thẩm định, điều chỉnh dự toán các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ do chủ nhiệm đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ lập trình Trung tâm phê duyệt và lập dự toán đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án do Liên đoàn thực hiện dịch vụ;  
e) Chủ trì việc xây dựng định mức sản xuất cho các dạng công tác chủ yếu của Liên đoàn trên cơ sở định mức của ngành;  
g) Chủ trì thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;   
h) Soạn thảo các hợp đồng kinh tế và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế từ khi ký kết đến khi nghiệm thu, quyết toán và lưu giữ hồ sơ;  
i) Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất do Liên đoàn tổ chức về tình hình thực hiện kế hoạch, thống kê, vật tư và xây dựng cơ bản của các đơn vị thuộc Liên đoàn;  
k) Hướng dẫn, triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác kế hoạch cho các đơn vị thuộc Liên đoàn.  
2. Công tác tài chính, kế toán:  
a) Tạm ứng và thanh toán vốn với Kho bạc Nhà nước các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài nhà nước đặt hàng và các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp. Cân đối nguồn vốn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp đảm bảo vốn cho việc thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng và sản xuất dịch vụ tại Liên đoàn;  
b) Giúp Liên đoàn trưởng tổ chức thực hiện các nội dung công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong Liên đoàn theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản pháp luật theo quy định;  
c) Tổ chức công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán định kỳ. Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, thanh toán công nợ và các thông tin về hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ quản lý chung toàn Liên đoàn;  
d) Tham mưu cho Liên đoàn trưởng trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Xây dựng các nội quy trả lương, thưởng của Liên đoàn;  
đ) Lập Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán theo quy định;   
e) Kê khai, thu nộp và quyết toán các loại thuế, bảo hiểm với các cơ quan chức năng tại địa phương theo quy định của pháp luật;  
g) Tham mưu cho Liên đoàn trong việc quản lý tài sản Nhà nước thuộc phạm vi của Liên đoàn theo đúng Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Tham gia chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm kê vật tư, tài sản định kỳ và đột xuất;  
h) Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán toàn Liên đoàn;   
i) Thực hiện công khai quyết toán thu chi ngân sách hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp, các nguồn kinh phí khác được cấp có thẩm quyền giao;  
k) Thực hiện công tác kế toán Công đoàn, thu chi quỹ Đảng của Liên đoàn và tổng hợp báo cáo quyết toán toàn Liên đoàn với Cơ quan quản lý cấp trên;  
l) Hướng dẫn, triển khai, tập huấn nghiệp vụ tài chính, kế toán cho các đơn vị thuộc Liên đoàn.  
3. Công tác tiền lương và thu nhập:  
a) Phân tích chi phí nhân công từ nguồn vốn ngân sách đặt hàng và nguồn thu hoạt động dịch vụ;   
b) Làm thủ tục giao khoán, thanh toán các dạng công tác của các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài và hợp đồng kinh tế từ hoạt động dịch vụ;   
c) Phối hợp với Văn phòng thực hiện công tác tiền lương và kê khai thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động;  
d) Tổng hợp quyết toán quỹ tiền lương hàng năm toàn Liên đoàn;   
4. Công tác thống kê:  
a) Chủ trì tổng hợp công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn;  
b) Lập các báo cáo thống kê, kiểm kê theo các chương trình của ngành và địa phương.  
5. Công tác vật tư, tài sản:   
a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc mua sắm mới vật tư, thiết bị, tài sản phục vụ cho sản xuất;  
b) Quản lý, cấp phát và bảo quản các loại vật tư, thiết bị, tài sản chưa xuất dùng phục vụ sản xuất;  
c) Tham gia thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm và đột xuất trong toàn Liên đoàn.  
6. Công tác xây dựng cơ bản:  
a) Lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Liên đoàn trình cấp trên phê duyệt;   
b) Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu trình Liên đoàn phê duyệt đối với các gói thầu xây dựng do Liên đoàn làm chủ đầu tư;  
c) Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng xây dựng cơ bản từ khi ký kết đến khi nghiệm thu, thanh toán và lưu giữ hồ sơ.  
7. Lập hồ sơ xin cấp (gia hạn) Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.  
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công.  
III/ Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc:
1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. 
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
b) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng phân công.
 

Bài viết liên quan

 • Văn phòng
  Văn phòng

  Văn phòng là tổ chức thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, có chức năng giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác thông tin tổng hợp; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo, cải cách hành chính theo sự phân công của Liên đoàn.

  04-04-2023
  Xem chi tiết
 • Phòng Điều tra tài nguyên nước
 • Phòng Quy hoạch tài nguyên nước