Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thái Bình Tháng 6 Năm 2024

     Tỉnh Thái Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.542 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
     Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 398.989 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 826.546 m3/ngày.
     1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
     Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158).
     Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,36m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158) và sâu nhất là -1,97m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Q.155M1).

thaibinh-t624-1536x1375.png
 Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

     Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)
    Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2: Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159a). Mực nước trung bình tháng 5 hạ 0,07m so với tháng 4..
    Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4.
    2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
    Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động khoảng 0,1 – 0,2m.
    Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)
    Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động khoảng 0,1 – 0,2m.
    Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động khoảng 0,1 – 0,2m.
    3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
    Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thái Bình thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
     4. Đề xuất, kiến nghị
     Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Thái Bình chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.
     Trong mùa khô năm 2024, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Thái Bình đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn hàm lượng Mangan, Chì, Coliform vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

 

Bài viết liên quan