Nghiệm thu cấp quản lý 6 tháng cuối năm 2023 các nhiệm vụ chuyên môn do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện

     Sáng ngày 24/11/2023, tại phòng họp Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý 6 tháng cuối năm 2023 các nhiệm vụ chuyên môn do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện.  
     Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy - Phó tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Phó Chủ tịch hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Nguyễn Quang Huy - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng; ông Vũ Mạnh Hải - Phó Liên đoàn trưởng; cùng các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, Đoàn trưởng Đoàn Quan trắc, và các chủ nhiệm đề án của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.  

tntnt.jpg
Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo
dncnt.jpg
Ông Đinh Ngọc Chức – Thư ký Hội đồng phát biểu thông qua chương trình làm việc của Hội nghị nghiệm thu

     Năm 2023, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ tài nguyên nước. Giá trị các nhiệm vụ Liên đoàn đã thực hiện năm 2023 đạt 99,9% kế hoạch năm (trong đó giá trị các nhiệm vụ thực hiện 6 tháng đầu năm đã được nghiệm thu cấp quản lý đạt 66,2% kế hoạch năm). 

nqhnt.jpg
Ông Nguyễn Quang Huy - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thông qua Báo cáo nghiệm thu của Liên đoàn

     Bên cạnh, việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước, các đơn vị trong Liên đoàn đã tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng sản xuất dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của Liên đoàn và tạo thêm công việc, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.
     Ngoài các loại hình sản xuất dịch vụ chủ yếu là khoan khai thác nước, phân tích mẫu nước, Liên đoàn thường xuyên giữ mối liên hệ với các Sở TNMT các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên xây dựng các đề cương nhiệm vụ mở mới qua đó giúp các địa phương về công tác quản lý nhà nước và góp phần gia tăng khối lượng công việc và thu nhập cho người lao động.
     Năm 2023, tuy có những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, của Đảng ủy Liên đoàn, Liên đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Bên cạnh đó, Liên đoàn đã dần đổi mới cơ chế quản lý, thúc đẩy hoạt động điều tra nghiên cứu tài nguyên nước. Năng động trong việc cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên, đề ra. Thể hiện được vai trò, trách nhiệm theo đúng chức năng nhiệm vụ của Liên đoàn.
 

Bài viết liên quan