Tổng quan liên đoàn

Cơ cấu tổ chức

22/09/2015

Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung... Chi tiết


Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

22/09/2015

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia... Chi tiết


Thành tựu đạt được của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

22/09/2015

Điều tra lập bản đồ Địa chất thủy văn- Địa chất công trình tỉ lệ 1/200.000 trên diện tích 117.000 km2; tỉ lệ 1/50.000 trên diện tích 29.222 km2;... Chi tiết


Lịch sử hình thành liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung

22/09/2015

Năm 1973 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành Địa chất đưa một số đơn vị vào hoạt động ở vùng giải phóng miền Nam. Đoàn Địa chất thủy văn B3 được thành lập tại Yên Viên - Hà Nội tháng 10 năm 1973 với nhiệm vụ... Chi tiết


Đối tác

 
>