Thông tin quan trắc

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

19/11/2015

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính, theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII),... Chi tiết


KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

19/11/2015

Vùng Duyên hải nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và hai tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng.... Chi tiết


Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2015 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

28/10/2015

Vùng Duyên hải nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và hai tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng... Chi tiếtĐối tác

 
>