Thông báo tài nguyên nước mặt tháng 10 năm 2015 khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ

THÔNG BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT THÁNG 10 NĂM 2015 KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ


Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 7 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Pansy1Hình 1.2: Sơ đồ mạng lưới quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Tây Nguyên

Chi tiết xem: Tại đây

(Nguồn: http://nawapi.gov.vn/)


Đối tác

 
>