Thăm và tặng quà chúc Tết Bính Thân - 2016 cho các hộ gia đình chính sách tại xã Sơn Bình - Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Thư viện ảnh

THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA


LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA. LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA.
LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA.
LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA. LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA.
LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA.
LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA. LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA.
LIÊN ĐOÀN CÙNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÚC TẾT BÍNH THÂN - 2016 CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA.

 
>