PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC


Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trưởng phòng

PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

TS.Vũ Mạnh Hải

Điện thoại: 091.407.6023

Email: manhhai1304@yahoo.com

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý, điều hành và triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước của các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác kỹ thuật; công tác phân tích mẫu các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; đề xuất với lãnh đạo Liên đoàn các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ.

4. Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ, các báo cáo lập quy hoạch tài nguyên nước; đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế do Liên đoàn thực hiện. Tham gia xây dựng nội dung các đề án, dự án, nhiệm vụ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

5. Thường trực nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn về quy hoạch tài nguyên nước

7. Tổ chức lập báo cáo kết quả thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện;

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia hội thảo các đề án, dự án, báo cáo và đề tài khoa học, công nghệ của Liên đoàn. 

9. Tham gia thực hiện hoạt động dịch vụ về lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước và các công việc khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

10. Lập báo cáo kỹ thuật định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước;

11. Quản lý nhân lực và trang thiết bị của Phòng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công.Đối tác

 
>