PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Trưởng Phòng - Kế toán trưởng:
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 Cao Duy Hải - Ths. Kinh tế phát triển

Điện thoại: 02583.831989

Mail: cdhaikh@gmail.com

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Mai Chi

Điện thoại: 0905.656022

Mail: ntmaichi1967@gmail.com

Phó Trưởng Phòng: Đỗ Xuân Khôi

Điện thoại: 0989.880728

Mail: dxkhoi@yahoo.com.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Liên đoàn trưởng quản lý và điều hành công tác kế hoạch, đầu tư phát triển, vật tư - thiết bị, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn. Trực tiếp triển khai thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan Liên đoàn.

2. Công tác kế hoạch:

a) Chủ trì xây dựng, trình Liên đoàn trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch;

b) Trình Liên đoàn trưởng phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; lập dự toán, điều chỉnh dự toán các nhiệm vụ tài nguyên nước, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ trì, đề xuất phương án giao khoán nhiệm vụ tài nguyên nước theo kế hoạch hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn;

c) Chủ trì tổng hợp hồ sơ liên quan của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới, hoàn thành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các phòng quản lý của Liên đoàn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật, nội dung, khối lượng, dự toán các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;

d) Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên nước;

f) Hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và kết quả kiểm kê tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

3. Công tác tài chính, kế toán:

a) Tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; thực hiện công tác tài chính, kế toán của Cơ quan Liên đoàn;

b) Thực hiện việc kiểm tra xét duyệt, thẩm định báo cáo kế toán năm các đơn vị trực thuộc Liên đoàn, trình Liên đoàn trưởng phê duyệt báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định;

c) Chủ trì hướng dẫn công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán, tài chính trong toàn Liên đoàn theo quy định của pháp luật hiện hành; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài chính và các chế độ chính sách khác liên quan của các đơn vị trực thuộc. Kiểm tra định kỳ về công tác tài chính, kế toán, thực hiện chế độ chính sách, nguyên tắc thu chi tài chính trong toàn Liên đoàn;

d) Thực hiện chức năng kiểm soát về tài chính, kế toán theo Luật Kế toán và quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của Liên đoàn đúng theo quy định hiện hành;

e) Lập kế hoạch tài chính hàng năm của Liên đoàn; cấp phát, tạm ứng, thanh toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; hạch toán các chi phí của đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn; kiểm tra doanh thu, chi phí hoạt động dịch vụ trong toàn Liên đoàn;

f) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị Kho bạc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các đề án, dự án tài nguyên nước, xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, máy móc. Lưu trữ và bảo quản tài liệu kế toán của Liên đoàn.

4. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ; Kiểm tra thực hiện an toàn lao động; theo dõi hướng dẫn kỹ thuật, xử lý sự cố thi công cơ khí và thẩm định các chi phí phát sinh. Chủ trì thực hiện nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ, đề án, dự án do Liên đoàn thực hiện; chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho công tác nghiệm thu cấp quản lý.

5. Chủ trì, thực hiện công tác lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu, soạn thảo các hợp đồng kinh tế, nghiệm thu thanh lí hợp đồng, phiếu giao việc, thanh toán phiếu giao việc. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn.

6. Chủ trì công tác thống kê, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

7. Quản lý tài sản của Liên đoàn theo quy định hiện hành; xây dựng danh mục, dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản hàng năm của Liên đoàn và chủ trì hoặc hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn. Chủ trì tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê.

9. Tham gia lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; các báo cáo hội nghị sơ kết, tổng kết của Liên đoàn và Cơ quan Liên đoàn.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phụ trách Kế toán các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

11. Chủ trì làm việc với các cơ quan Thuế, Kiểm toán, Thanh tra Tài chính về hoạt động tài chính của Liên đoàn.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.Đối tác