PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC


Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trưởng Phòng :
PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC
 Nguyễn Trung Phát - ThS. Kỹ thuật Địa chất 
Điện thoại: 0914.103976
Email: trungphat78@gmail.com
 
Phó Trưởng Phòng: Phí Văn Hồng - KS Thủy văn
Điện thoại: 0915.975667
Email: phihongtnn@gmail.com
Phó Trưởng Phòng: Bùi Thanh Nam - ThS. Kỹ thuật Địa chất
Điện thoại: 098.951.1601
Email: thanhnam0212@gmail.com

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý, điều hành và triển khai thực hiện điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước của các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác kỹ thuật, công tác phân tích mẫu các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; đề xuất với lãnh đạo Liên đoàn các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ.

4. Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ và các báo cáo điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia xây dựng nội dung các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

5. Thường trực nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện; tham gia nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn về điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước.

7. Tổ chức lập báo cáo kết quả thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước do Liên đoàn thực hiện.

8. Tham gia lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; các báo cáo hội nghị sơ kết, tổng kết của Liên đoàn và Cơ quan Liên đoàn.

9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia hội thảo các đề án, dự án, báo cáo và đề tài khoa học, công nghệ của Liên đoàn.

10. Tham gia thực hiện hoạt động dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước; điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất, địa chất công trình, tai biến địa chất theo phân công của Liên đoàn trưởng.

11. Lập báo cáo kỹ thuật định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước; chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chung công tác kỹ thuật của Liên đoàn.

12. Quản lý tài liệu lưu trữ kỹ thuật của Liên đoàn; nhân lực và trang thiết bị của Phòng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công.Đối tác

 
>