NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”


Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Liên đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo báo thực hiện đề án: “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” do  Tiến sĩ Ngô Tuấn Tú làm chủ biên.

Để có cơ sở tìm kiếm, đánh giá, thăm dò các nguồn nước dưới đất nhằm phục vụ cho khai thác ăn uống, sinh hoạt, tưới và nuôi trồng thủy sản, đồng thời làm căn cứ định hướng cho quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 861/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2007 phê duyệt đề án "Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận" do Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung (nay là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung) thành lập.

Mục tiêu của đề án là thành lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50,000; làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn trên diện tích hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ của đề án là lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 cho các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Sau 9 năm thi công (từ năm 2007 đến 2015), Liên đoàn đã thực hiện hoàn thành các dạng công tác của đề án.

Kết quả thực hiện đề án là đã giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đã thành lập được bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận (3.358 km2) và Bình Thuận (7.828 km2); xác định trữ lượng khai thác tiềm nước dưới đất của vùng điều tra là 2.968.662 m3/ng (tỉnh Ninh Thuận là 680.740 m3/ng và tỉnh Bình Thuận là 2.287.922 m3/ng); đánh giá chất lượng nguồn nước dưới đất theo tiêu chuẩn QCVN 09:2008/BTNMT; đánh giá, khoanh định khu vực nhiễm mặn, ô nhiễm nước dưới đất và nguyên nhân gây ra nhiễm mặn và ô nhiễm,....

Bên cạnh đó báo cáo cũng đã đưa ra một số phương hướng khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ lâu bền tài nguyên nước dưới đất; kết quả thực hiện đề án là cơ sở khoa học sử dụng định hướng cho công tác quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Sau khi thảo luận, ông Nguyễn Lưu - Liên đoàn trưởng, Trưởng Ban nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả thành lập báo cáo kết quả thi công của đề án, đồng thời đề nghị tập thể tác giả bổ sung, sửa chữa một số nội dung của báo cáo trước khi trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Sau đây là một số hình ảnh Nghiệm thu đề án:

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN”


Lại Thị Lương - CEVIWRPI


Đối tác

 
>