Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”

NGHIỆM THU BÁO CÁO “BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN – GIAI ĐOẠN II, ĐÔ THỊ LONG XUYÊN”


Căn cứ Quyết định số 3071/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nội dung và dự toán Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Giai đoạn II; Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TNNMT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên.

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Hội đồng nghiệm thu báo cáo của Liên đoàn đã tiến hành nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên” do ông Vũ Mạnh Hải làm Chủ nhiệm Đề án thành phần.

Ông Đặng Văn Quyền - Thư ký Hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”.

 Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung, chương trình làm việc và chủ trì Hội đồng nghiệm thu.

 Hội đồng đã nghe ông Vũ Mạnh Hải, Chủ nhiệm đề án thành phần báo cáo tóm tắt các nội dung, kết quả thực hiện và công tác lập báo cáo tổng kết đề án.

- Hội đồng đã nghe các văn bản thẩm định, đánh giá.

+ TS. Ngô Tuấn Tú, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam - Ủy viên phản biện 1

+ ThS. Nguyễn Trung Phát, Trưởng phòng Điều tra tài nguyên nước - Ủy viên phản biện 2.

- Hội nghị đã trao đổi, thảo luận những vấn đề sau:

+ Nội dung, bố cục báo cáo;

+ Đánh giá mức độ hoàn thành các dạng công tác so với mục tiêu, nhiệm vụ của đề án;

+ Các số liệu tính toán, sử dụng trong báo cáo;

+ Phương pháp, kết quả tính trữ lượng nước dưới đất;

+ Cơ sở xác định, phân vùng và các biện pháp hạn chế trong các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

+ Dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ đó đề xuất các phương án khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước.;

+ Các phương án, giải pháp kỹ thuật bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;

- Các thành viên Hội đồng đã nêu các câu hỏi đề nghị Chủ nhiệm đề án làm rõ một số nội dung trong báo cáo và thảo luận, góp ý, bổ sung để tập thể tác giả sửa chữa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết đề án;

- Ông Vũ Mạnh Hải thay mặt tập thể tác giả đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các câu hỏi, các ý kiến phản biện của các thành viên hội đồng và tiếp thu đề hoàn chỉnh báo cáo.

- Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề án, các nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, ông Nguyễn Ton - Phó Chủ Tịch hội đồng đã kết luận:

+ Đánh giá chung: nội dung, khối lượng của đề án đã được thực hiện theo quyết định phê duyệt các cấp có thẩm quyền, đề án đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao;

+ Sản phẩm của báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của đề án;

+ Báo cáo tổng kết đã phản ánh được các nội dung cơ bản theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả thực hiện các dạng công tác đảm bảo theo đề án được phê duyệt. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết còn một số nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu

Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”

Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”

Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”Đối tác

 
>