KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ


Vùng Duyên hải nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và hai tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 10, tháng 11 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện như sau:

Tầng chứa nước Holocene (qh)
 
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT73b-QN).
 
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,62m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tai TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).
 
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
 
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD) và chỉ có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,09m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Nam (QT9b-QN).
 
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,64m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,14m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).
(Nguồn: http://dwrm.gov.vn/)


Đối tác

 
>