Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Kon Tum tháng 4 năm 2021

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH KON TUM THÁNG 4 NĂM 2021


Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,47m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô (LK136Tm1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,14m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK132T) và trung bình tháng sâu nhất là -7,41m P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum (LK122Tm1). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Theo kết quả quan trắc tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum (LK130T) mực nước trung bình tháng 3 hạ 0,43m so với tháng 2. Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại công trình LK30T tiếp tụ có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,67m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK131T). Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH KON TUM THÁNG 4 NĂM 2021 XIN MỜI XEM http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Ban-tin-thong-bao-du-bao-va-canh-bao-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat/BAN-TIN-THONG-BAO-DU-BAO-VA-CANH-BAO-TAI-NGUYEN-NUOC-CAC-TINH-TAY-NGUYEN-THANG-4-NAM-2021

(Nguồn: http://dwrm.gov.vn/)


Đối tác

 
>