Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019


Ngày 19/7/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dHội nghị sơ kết có ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Lãnh đạo Liên đoàn, Trưởng, Phó Phòng các Phòng và tương đương thuộc Liên đoàn; Thủ trưởng và trưởng các Phòng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự điều hành của Lãnh đạo Liên đoàn cùng với nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai các nhiệm vụ tài nguyên nước, trong đó có 01 nhiệm vụ Chính phủ, 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc tài nguyên nước,.... góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019
     
Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Liên đoàn đã tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng sản xuất dịch vụ tài nguyên nước nhằm phát huy năng lực hiện có của Liên đoàn và tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động cũng như nguồn thu cho đơn vị. Tổng giá trị đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt trên 16 tỉ đồng.
Tại Hội nghị, Liên đoàn cũng đã xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019:

Liên đoàn tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước quốc gia và các dự án theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất dịch vụ với các địa phương. Tiếp tục xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và trong công tác điều hành, quản lý của Liên đoàn.

Cũng trong Hội nghị, đại diện các Phòng quản lý, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã sôi nổi thảo luận, làm nổi bật thêm các kết quả đã đạt được và những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả dự án: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và tiếp tục công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,.…

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ông Trần Văn Hải - Đoàn trưởng Đoàn TNN Trung Tây Nguyên phát biểu ý kiến

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đạt được trong thời gian qua và mong rằng Liên đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới Liên đoàn cần rà soát lại cơ cấu tổ chức, phát triển nhanh nguồn lực nhằm đáp ứng với sự thay đổi và phát triển chung của ngành.
Thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng, Phụ trách Liên đoàn cảm ơn chân thành sự chỉ đạo đầy tâm huyết của Tổng Giám đốc Trung tâm và những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Với tinh thần đoàn kết trong toàn Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ quyết tâm sẽ biến những chỉ đạo và ý kiến đó thành kế hoạch cụ thể, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng, Phụ trách Liên đoàn tổng kết Hội nghị

Lại Thị Lương


Đối tác