HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016 CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016 CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG


Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức ngày 02 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở Cơ quan Liên đoàn, nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, công tác năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn; Cấp ủy, BCH Công đoàn Cơ quan và toàn thể CBCNV Cơ quan Liên đoàn.

 Hội nghị thống nhất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan năm 2015 và những phương hướng công tác năm 2016, gồm:

Kết quả đạt được năm 2015

Cơ quan Liên đoàn chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ tài nguyên nước, trong đó có 1 nhiệm vụ Chính phủ, 3 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ; 1 Hợp đồng đặt hàng; 1 nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước; 1 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kí hợp đồng với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất định hướng giải pháp khai thác, sử dụng họp lí và bảo vệ tài nguyên nước khoáng, nước nóng lãnh thổ Việt Nam”.

Hoàn thành một số dạng công tác trong hợp phần “Đánh giá trữ lượng và chất tài nguyên nước dưới đất” thuộc dự án hợp tác quốc tế: Quản lí tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho hệ thống Nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung bộ - Việt Nam.

Cơ quan đã trực tiếp tổ chức thi công một số dạng công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước ở các nhiệm vụ, đề án, dự án theo đúng nhiệm vụ được Liên đoàn giao và tổ chức thực hiện sản xuất dịch vụ tài nguyên nước và sản xuất khác. Giá trị thực hiện các nhiệm vụ thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2015 của Cơ quan Liên đoàn được nghiệm thu thanh toán là 10,447 tỉ đồng; giá trị thực hiện dịch vụ TNN và sản xuất khác đến năm 2015 là 4,008 tỉ đồng. Các mặt sinh hoạt đời sống của CBCNV cơ quan ổn định, mức sống và thu nhập được cải thiện đáng kể.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

          Căn cứ kết quả các nhiệm vụ đã thực hiện năm 2015 và Quyết định giao dự toán NSNN năm 2016, Cơ quan Liên đoàn tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy hoạch và điều tra, dự báo tài nguyên nước; nhiệm vụ KHCN và hợp tác quốc tế; gắn hoạt động điều tra vào phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sản xuất dịch vụ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

          2. Từng bước củng cố xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và trong công tác điều hành, quản lí của Liên đoàn.

          3. Tăng cường công tác tuyên truyền về các kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao vị thế của Liên đoàn (tăng cường viết bài về kết quả, sản phẩm các dự án, đề án nhiệm vụ, các nghiên cứu khoa học).

4. Tăng cường quản lí và vận hành mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông báo dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, phục vụ tốt công tác quản lí, khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững tài nguyên nước.

          5. Thực hiện đầy đủ chế độ trích nộp ngân sách, chấp hành tốt chế độ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quy chế của đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016 CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA  TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016 CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA  TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016 CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA  TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016 CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA  TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG


Lại Thị Lương - CEVIWRPI


Đối tác

 
>