Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất đô thị Long Xuyên

HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN


Theo kết quả điều tra đánh giá đã thực hiện trên địa bàn cho thấy hiện nay trong vùng có 1.993 công trình khai thác là lỗ khoan, giếng đào với tổng lượng nước khai thác là 46.608m3/ngày. Trong đó:

- Theo quy mô khai thác: có 24.064m3/ngày được khai thác tại các công trình có quy mô ≥200m3/ngày (được điều tra chi tiết) và 22.544m3/ngày được khai thác tại các công trình có quy mô <>3/ngày (được điều tra tổng hợp);

- Theo tầng chứa nước khai thác: lượng nước được khai thác tập trung chủ yếu trong tầng n22 với 45.071m3/ngày, chiếm 96,7% tổng lượng khai thác toàn vùng, ngoài ra còn khai thác một phần nhỏ trong các tầng qp3, qp2-3 và n21 lần lượt là 279, 394 và 864m3/ngày; các tầng qh, qp1 và n13 không được khai thác trong vùng này;

- Theo đơn vị hành chính: lượng nước được khai thác tập trung chủ yếu tại thành phố Long Xuyên với 39.257m3/ngày (chiếm 84,2% tổng lượng khai thác toàn vùng), ít hơn ở Châu Thành với 7.188m3/ngày, và một phần nhỏ ở Thoại Sơn là 163m3/ngày.

Chi tiết hiện trạng khai thác nước dưới đất trong vùng nghiên cứu được tổng hợp theo quy mô khai thác, theo tầng chứa nước như bảng dưới đây.

Bảng tổng hợp hiện trạng khai thác nước dưới đất thành phố Long Xuyên

7-2a

Ngoài ra, theo số liệu tính toán trữ lượng có thể khai thác tầng n22 trên toàn tỉnh An Giang thuộc Dự án: “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, cho kết quả theo 3 quan điểm như sau: theo quan điểm 1 (bằng 20% tổng tiềm năng) là 62.774m3/ngày; theo quan điểm 2 (bằng trữ lượng động) là 150.960m3/ngày; theo quan điểm 3 (khai thác đến mực nước giới hạn cho phép) là 28.067m3/ngày. Nếu xét theo tỷ lệ diện tích nước nhạt tầng n22 thành phố Long Xuyên (99,3km2) và toàn tỉnh An Giang (592km2) thì lượng nước khai thác của tầng n22 trong vùng đã vượt quá trữ lượng có thể khai thác theo cả 3 quan điểm. Như vậy vấn đề cạn kiệt nước dưới đất do khai thác nước dưới đất quá mức là hoàn toàn có thể xảy ra ở đô thị Long Xuyên, kéo theo đó là vấn đề xâm nhập mặn.

Cho đến nay, hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất vùng nghiên cứu mới chỉ được điều tra ở tỷ lệ 1:200.000 (thực hiện năm 2013), vì vậy cần phải tiến hành điều tra cụ thể về hiện trạng khai thác để phục vụ công tác đánh giá chi tiết hiện trạng khai thác và các tác động đến tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi đô thị Long Xuyên, nhằm quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước ngầm, phát huy hiệu quả vai trò của nguồn nước ngầm trong đời sống, xã hội của nhân dân trong tỉnh.

(Nguồn: http://nawapi.gov.vn/)


Đối tác

 
>