Gia Lai: Công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

GIA LAI: CÔNG BỐ VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Theo đó, có 05 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất với 251 khu vực bao gồm: 01 khu vực xung quanh bãi chôn lấp rác thải (4,72km2); 24 khu vực xung quanh giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm (6,43km2); 10 khu vực có mực nước động trong giếng khai thác vượt quá mực nước cho phép hoặc bị suy giảm liên tục (3,43 km2); 206 khu vực đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung (338,45 km2); 01 khu dân cư, khu công nghiệp (14,85km2); 09 khu vực hỗn hợp chồng lấn giữa các vùng hạn chế với nhau (4,09km2). Quyết định này của UBND tỉnh Gia Lai cũng quy định việc áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác đối với từng khu vực.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở TN&MT tổ chức công bố danh mục và bản đồ phân bố các vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện danh mục các vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc địa bàn quản lý.

Gia Lai: Công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Hoạt động khai thác nước dưới đất (Ảnh minh hoạ)

Đồng thời, Sở TN&MT tổng hợp số liệu hằng năm báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, Cục Quản lý Tài nguyên nước về tình hình đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất, định kỳ 5 năm 1 lần hoặc trong trường hợp cần thiết thực hiện việc rà soát, trình UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh danh mục các vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác; tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; lập danh mục và trình UBND tỉnh phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành cũng có trách nhiệm phối hợp quản lý, giám sát, tuyên truyền, phổ biến danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt; UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo danh mục, chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất nằm trong các khu vực thuộc danh mục phải đăng ký khai thác nước dưới đất; tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu…

Quế Mai

(Nguồn: monre.gov.vn)


Đối tác

 
>