ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC TRUNG TÂY NGUYÊN

ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC TRUNG TÂY NGUYÊN


Địa chỉ: 25 - Trương Công Định, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Fax: 0262.3858764.

Điện thoại: 0262.3851441

Mail: doantrungtaynguyen@gmail.com

Phó Đoàn trưởng - Phụ trách:
ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC TRUNG TÂY NGUYÊN
 Đỗ Hồng Lệnh - Trung cấp ĐCTV

Điện thoại: 0262.3851186 - 0262.3818958

Mail: dolenh_704@yahoo.com.vn

Phụ trách kế toán - Trưởng Phòng Nghiệp vu - Tổng hợp: Nguyễn Thị Liên - Cử nhân kế toán

Điện thoại: 0262.3841033

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia.

2. Tham gia thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, gồm: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước và các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

b) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước.

3. Tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: Điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

4. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước khoáng, nước nóng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.  

5. Tham gia thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về tài nguyên nước.

6. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm: Quy hoạch, điều tra, đánh giá, thăm dò, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản, nước khoáng, nước nóng; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; khảo sát địa vật lý; công tác trắc địa phục vụ lập bản đồ chuyên môn; điều tra xả thải; đánh giá tác động môi trường các dự án tài nguyên nước; điều tra, trám lấp lỗ khoan; các dịch vụ về tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình; lập hồ sơ cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản và tài nguyên nước; các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

8. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng;

9. Quản lý về tổ chức, hành chính, lao động, tiền lương và sử dụng có hiệu quả tài sản, nguồn vốn được giao theo phân cấp quản lý của Liên đoàn; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Liên đoàn trưởng.


Đối tác