ĐOÀN QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

ĐOÀN QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG


Trụ sở:Số 264, đường số 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

ThS. Đỗ Anh Tuấn - Phó đoàn trưởng - Phụ trách Đoàn Quan trắc

- Điện thoại: 0903.852366

- Mail: anh_tuan804@yahoo.com

Trưởng phòng Kỹ thuật thi công: Lê Bảy

- Điện thoại: 0911486857

- Mail: lebaypt@gmail.com

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quan trắc và giám sát tài nguyên nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

2. Thực hiện công tác chỉnh lý, chỉnh biên và xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước theo định kỳ (tháng, quý, năm); cung cấp thông tin quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác đánh giá, giám sát, cảnh báo và dự báo diễn biến tài nguyên nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

3. Thực hiện đánh giá diễn biến về số lượng, chất lượng tài nguyên nước,  mức độ và nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả quan trắc tài nguyên nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

4. Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quan trắc và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước. Quản lý hồ sơ tài liệu các công trình quan trắc.

5. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm quan trắc và giám sát tài nguyên nước.

6. Tham gia thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực quan trắc và giám sát tài nguyên nước.

7. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch và điều tra tài nguyên nước theo sự phân công của Liên đoàn trưởng.

8. Tham gia thực hiện công tác tập huấn, hội thảo, truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển giao công nghệ về quan trắc và giám sát tài nguyên nước.

9. Thực hiện các hợp đồng tư vấn, dịch vụ bao gồm: Quy hoạch, điều tra, đánh giá, thăm dò, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản, nước khoáng, nước nóng; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; điều tra xả thải; điều tra trám lấp lỗ khoan; các dịch vụ về tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình và các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý về tổ chức, hành chính, lao động, tiền lương và sử dụng có hiệu quả tài sản, nguồn vốn được giao theo phân cấp quản lý của Liên đoàn; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng phân công.Đối tác