Đề tài khoa học cấp quốc gia

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA


Đề tài khoa học cấp quốc gia: Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước khoáng - nước nóng lãnh thổ Việt Nam, đề tài được thực hiện từ 2015 - 2020 trên phạm vi toàn quốc. 
- Đã điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng các nguồn nước khoáng - nước nóng thiên nhiên. Lập danh bạ 400 nguồn nước khoáng - nước nóng thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam.
- Đề xuất định hướng khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn nước khoáng - nước nóng thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam.


Đối tác

 
>