Đề án vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

ĐỀ ÁN VÙNG CẤM, VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NDĐ TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN


Đề án Điều tra, đánh giá xác địnhvùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước Neogen và Đệ tứ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận c được thực hện từ năm 2012 và kết thúc năm 2019 với tổng diện tích điều tra là 6300 km2 . Đề án cho thấy tổng trữ lượng nước có thể khai thác (nước nhạt) là 2.003.617 m3/ngày. Tổng lượng NDĐ đang khai thác khoảng 406.635 m3/ngày. Tổng diện tích hạn chế khai thác NDĐ khoảng 4.160 km2; trong đó, TCN q và qh là: 2.525 km2; TCN qp: 1.569 km2; TCN n và bazan: 65km2.Đối tác

 
>