Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - đô thị Buôn Na Thuột

ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ BUÔN NA THUỘT


Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - đô thị Buôn Ma Thuột được triễn khai từ năm 2013 - 2017 thì kết thúc, với tổng diện tích điều tra là 560 km2 . Kết quả điều tra đã làm sáng tỏ cấu trúc TCN bazan (TCN chính) ở đô thị Buôn Ma Thuột. Trữ lượng tiềm năng của tầng là 742.807 m3/ngày; trữ lượng có thể khai thác là 361.460 m3/ngày. Xác định vùng cạn kiệt nước dưới đất khoảng 7,8 km2; vùng có nguy cơ ô nhiễm NDĐ khoảng 11,8 km2. Đề xuất các phương án khai thác NDĐ; khoanh vùng hạn chế khai thác NDĐ; khu vực bảo vệ miền cấp, công trình khai thác; mạng quan trắc giám sát TNNDĐ và khả năng bổ sung nhân tạo cho TCN bazan đô thị.Đối tác

 
>