Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ XIII (2020 - 2025)


Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 29/11/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 359 - KH/ĐU ngày 05/11/2019 của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Trung tâm và Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Quan cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự đón tiếp: Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Đồng chí Trịnh Đình Duyên – Phó Bí thư, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng 62 dảng viên đến từ 8 chi bộ trực thuộc Liên đoàn.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn và các ý kiến tham luận góp ý, bổ sung tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm, Đảng bộ Liên đoàn đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước được giao, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch giao, nổi bật là việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ TNN, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; sản xuất dịch vụ TNN và sản xuất khác vẫn được duy trì và phát triển. Kết quả công tác điều tra TNN của Liên đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo được nguồn dữ liệu về tài nguyên nước, là cơ sở thực hiện các công tác quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cấp nước sinh hoạt cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

          Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước bền vững và hiệu quả; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, trước diễn biến phức tạp của khô hạn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm cũng đã ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Liên đoàn. Từ thực tiễn của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Liên đoàn cần tập trung trí tuệ, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước được giao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

          Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XIII nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025) gồm 11 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 13 đại biểu chính thức (bầu 12 và đương nhiên 01) và 02 đại biểu dự khuyết.

          Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đại biểu tham dự đại hội biểu quyết thông qua, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các đơn vị trực thuộc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao trong kỳ kế hoạch 2020 - 2025.

          - Mở rộng phạm vi hoạt động và đa dạng hóa sản xuất dịch vụ, phấn đấu đạt doanh thu đầu nhiệm kỳ từ 20 đến 25 tỷ đồng, các năm tiếp theo tăng thêm 10%.

- Phấn đấu 100% người lao động có đủ việc làm, đảm bảo thu nhập của năm đầu nhiệm kỳ khoảng 14 triệu. đ/người/tháng và các năm sau tăng thêm 10%; 

- Phấn đấu hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Liên đoàn đạt hoàn thành tốt  nhiệm vụ trở lên; có trên 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

- Kết nạp từ 20 đảng viên trở lên và 100% đảng viên dự bị được chuyển thành đảng viên chính thức.

- Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 100% chi bộ trực thuộc.

2. Đại hội thống nhất các giải pháp thực hiện chủ yếu sau :

Tiếp tục hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy của tất cả các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới theo Nghị quyết số 340-NQ/ĐU, ngày 05/8/2019 của Đảng ủy Trung tâm và Nghị quyết số 252/ NQ-ĐU ngày 10/01/2020 của Đảng ủy Liên đoàn. Kiện toàn cán bộ quản lý đối với các phòng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc.

Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua đề án vị trí việc làm để điều hành hoạt động của Liên đoàn có hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường năng lực các thiết bị, máy móc phục vụ thi công thực địa, nghiên cứu, quy hoạch, điều tra TNN.

- Đối với sản xuất dịch vụ: Tìm hiểu các nhu cầu thị trường của các địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, của vùng, các doanh nghiệp liên quan để tìm đối tác, đăng ký đề tài nghiên cứu, đấu thầu các dự án.

          - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là của các chi bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

-  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việcthực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chủ động nắm bắt, tìm hiểu thông tin về dấu hiệu vi phạm để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đảm bảo đầy đủ, đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại phiên thứ nhất Hội nghị BCH Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Liên đoàn. Đồng chí Nguyễn Quang Huy tái  trúng cử giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Ton tái trúng cử giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Ngô Gia Khánh, UV BTV - Chủ nhiệm UBKT.


 

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Ban Chấp hành khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

            Sau một ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra thành công tốt đẹp.

            Sau đây là một số hình ảnh Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

 
 Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy Liên đoàn phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư chi bộ Đoàn TNN duyên hải miền Trung phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư chi bộ Khối Kỹ thuật phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí Lý Thành Phương - Bí thư chi bộ Khối Sản xuất phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí Cao Minh Hoàng – Bí thư chi bộ, Đoàn trưởng Đoàn TNN Bắc Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội .

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí ngô Gia Khánh – Bí thư chi bộ Khối Nghiệp vụ phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Bí thư chi bộ Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đồng chí Đỗ Hồng Lệnh – Bí thư chi bộ Đoàn TNN Trung Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

Đ/c Nguyễn Quang Huy - thay mặt Đảng ủy Liên đoàn tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH khóa XIII


Đối tác

 
>