Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2016 vùng Nam Trung Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2016 VÙNG NAM TRUNG BỘ


Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 5 và tháng 6 năm 2016 cho hai tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với mực nước trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ, với 22/22 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,08m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,21m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

ntb-t4
Xem chi tiết: Tại đây


Đối tác