Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 02 NĂM 2017 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ


         Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 3 và tháng 4 cho hai tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

         I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

         I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với mực nước trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ, với 16/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình dâng hạ không đáng kể và 2/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,90 m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,19 m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

         Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,59 m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,75 m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_t2Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng qh

          Xem chi tiết Tại đây

(Nguồn: http://nawapi.gov.vn)


Đối tác