Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 01 NĂM 2017 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ


        Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 2 và tháng 3 cho hai tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

        I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

        1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

        Diễn biến mực nước dưới đất tháng 01/2017 so với mực nước trung bình tháng 12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 17/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là1,25 m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,27 m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12a-QD).

        Trong tháng 01/2017: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,10 m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (QT11a-QD), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,42 m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_2017_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 01 năm 2017 tầng qh

         Xem chi tiết Tại đây

(Nguồn: http://nawapi.gov.vn)


Đối tác

 
>