Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19

 07/04/2020

Thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; công văn số 1703/BTNMT- TCMT ngày 01/4/2020  của Bộ Tài nguyên và Môi trường  và công văn số 204/TNNQG-VP của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19,  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong Liên đoàn các nội dung chỉ đạo trên.

Liên đoàn nghiêm túc thực hiện việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020; xây dựng kế hoạch trực đối với Lãnh đạo, viên chức; xây dựng kịch bản về phòng, chống dịch COVID-19 tại Liên đoàn theo các kịch bản khi chưa có người mắc dịch bệnh, khi có người nghi ngờ mắc dịch bệnh và khi có cán bộ viên chức tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hoặc có dấu hiệu ho, sốt, khó thở...

                 

Đoàn thanh niên thực hiện đo thân nhiệt tại cơ quan.

 
>